Haga clic en una imagen!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Sentimientos


สัตว์

sàt
Animales


กีฬา

gee-laa
Deportes


เพลง

playng
Música


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Oficina


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Bebidas


คน

kon
Personas


เวลา

way-laa
Tiempo


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Ambiente


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Embalaje


เครื่องมือ

krêuang meu
Herramientas


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Tráfico


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Frutas


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Ocio


ทหาร

tá-hăan
Ejército


เสื้อผ้า

sêua pâa
Ropa


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Comunicación


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Tecnología


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Apartamento


อาหาร

aa hăan
Comida


อาชีพ

aa-chêep
Ocupaciones


ผัก

pàk
Verduras


วัตถุ

wát-tù
Objetos


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Educación


ร่างกาย

râang gaai
Cuerpo


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Naturaleza


การเงิน

gaan ngern
Finanzas


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Muebles


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religión


พืช

pêut
Plantas


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Términos abstractos


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Aparatos de cocina


วัสดุ

wát-sà-dù
Materiales


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Salud


รถ

rót
Coche


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Artes


เมือง

meuang
Ciudad


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Tiempo


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Compras


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Arquitectura


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Animales grandes


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Animales pequeños