Learn languages! Clique em uma imagem!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentimentos

สัตว์

sàt′
Animais

กีฬา

gee-la
Desportos

เพลง

playng
Música

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Escritório

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Bebidas

คน

kon′
Pessoas

เวลา

way-la
Tempo

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Ambiente

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Embalagem

เครื่องมือ

krêuang-meu
Ferramentas

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Tráfego

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frutas

เวลาว่าง

way-la-wâng
Lazer

ทหาร

tá′-hǎn
Militar

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Roupa

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicação

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tecnologia

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Alojamento

อาหาร

a-hǎn
Alimentação

อาชีพ

a-chêep
Profissões

ผัก

pàk′
Legumes

วัตถุ

wát′-tòo′
Objetos

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educação

ร่างกาย

râng-gai
Corpo

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natureza

การเงิน

gan-nguнn′
Finanças

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mobiliário

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religião

พืช

pêut
Plantas

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termos abstratos

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Aparelhos de cozinha

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiais

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Saúde

รถ

rót′
Carro

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Artes

เมือง

meuang
Cidade

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Meteorologia

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Compras

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arquitetura

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Animais de grande porte

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Pequenos animais