Learn languages! Klicka på en bild!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Känslor


สัตว์

sàt′
Djur


กีฬา

gee-la
Sport


เพลง

playng
Musik


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kontor


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Drycker


คน

kon′
Människor


เวลา

way-la
Tid


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Miljö


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Förpackning


เครื่องมือ

krêuang-meu
Verktyg


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafik


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frukt


เวลาว่าง

way-la-wâng
Fritid


ทหาร

tá′-hǎn
Militärt


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Kläder


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Kommunikation


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknik


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Lägenhet


อาหาร

a-hǎn
Mat


อาชีพ

a-chêep
Yrken


ผัก

pàk′
Grönsaker


วัตถุ

wát′-tòo′
Saker


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Utbildning


ร่างกาย

râng-gai
Kroppen


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natur


การเงิน

gan-nguнn′
Ekonomi


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Möbler


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion


พืช

pêut
Växter


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakt


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Köksapparater


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Material


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Hälsa


รถ

rót′
Bil


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Konst


เมือง

meuang
Stad


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Väder


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arkitektur


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Stora djur


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Små djur