Learn languages! Klicka på en bild!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Känslor

สัตว์

sàt′
Djur

กีฬา

gee-la
Sport

เพลง

playng
Musik

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kontor

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Drycker

คน

kon′
Människor

เวลา

way-la
Tid

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Miljö

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Förpackning

เครื่องมือ

krêuang-meu
Verktyg

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafik

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frukt

เวลาว่าง

way-la-wâng
Fritid

ทหาร

tá′-hǎn
Militärt

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Kläder

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Kommunikation

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknik

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Lägenhet

อาหาร

a-hǎn
Mat

อาชีพ

a-chêep
Yrken

ผัก

pàk′
Grönsaker

วัตถุ

wát′-tòo′
Saker

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Utbildning

ร่างกาย

râng-gai
Kroppen

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natur

การเงิน

gan-nguнn′
Ekonomi

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Möbler

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion

พืช

pêut
Växter

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakt

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Köksapparater

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Material

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Hälsa

รถ

rót′
Bil

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Konst

เมือง

meuang
Stad

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Väder

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arkitektur

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Stora djur

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Små djur