Learn languages! Paspauskite ant nuotraukos!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Jausmai

สัตว์

sàt′
Gyvūnai

กีฬา

gee-la
Sportas

เพลง

playng
Muzika

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Biuras

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Gėrimai

คน

kon′
Žmonės

เวลา

way-la
Laikas

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Aplinka

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Įpakavimas

เครื่องมือ

krêuang-meu
Įrankiai

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Eismas

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Vaisiai

เวลาว่าง

way-la-wâng
Laisvalaikis

ทหาร

tá′-hǎn
Kariuomenė

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Apranga

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikacija

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technologija

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Butas

อาหาร

a-hǎn
Maistas

อาชีพ

a-chêep
Profesijos

ผัก

pàk′
Daržovės

วัตถุ

wát′-tòo′
Daiktai

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Mokslas

ร่างกาย

râng-gai
Kūnas

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Gamta

การเงิน

gan-nguнn′
Finansai

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Baldai

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religija

พืช

pêut
Augalai

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstraktūs žodžiai

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Virtuviniai prietaisai

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Medžiagos

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Sveikata

รถ

rót′
Automobilis

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Menai

เมือง

meuang
Miestas

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Oras

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Apsipirkimas

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architektūra

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Dideli gyvūnai

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Maži gyvūnai