Learn languages! Натисніть на зображення!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Почуття

สัตว์

sàt′
Тварини

กีฬา

gee-la
Спортивний

เพลง

playng
Музика

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Офіс

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Напої

คน

kon′
Люди

เวลา

way-la
Час

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Навколишнє середовище

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Упаковка

เครื่องมือ

krêuang-meu
Інструменти

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Дорожній рух

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Фрукти

เวลาว่าง

way-la-wâng
Дозвілля

ทหาร

tá′-hǎn
Збройні сили

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Одяг

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Зв'язок

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Техніка

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Квартира

อาหาร

a-hǎn
Їжа

อาชีพ

a-chêep
Професії

ผัก

pàk′
Овочі

วัตถุ

wát′-tòo′
Предмети

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Освіта

ร่างกาย

râng-gai
Тіло

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Природа

การเงิน

gan-nguнn′
Фінанси

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Меблі

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Релігія

พืช

pêut
Рослини

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Абстрактні поняття

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кухонна техніка

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Матеріали

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здоров'я

รถ

rót′
Автомобіль

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Мистецтво

เมือง

meuang
Місто

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Погода

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Покупки

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архітектура

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Великі тварини

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
симпатія