Learn languages! Klik op een plaatje!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Gevoelens

สัตว์

sàt′
Dieren

กีฬา

gee-la
Sport

เพลง

playng
Muziek

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kantoor

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Dranken

คน

kon′
Mensen

เวลา

way-la
Tijd

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Omgeving

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Verpakking

เครื่องมือ

krêuang-meu
Gereedschap

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Verkeer

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruit

เวลาว่าง

way-la-wâng
Vrije tijd

ทหาร

tá′-hǎn
Militair

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Kleding

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Communicatie

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technologie

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Appartement

อาหาร

a-hǎn
Voedsel

อาชีพ

a-chêep
Beroepen

ผัก

pàk′
Groenten

วัตถุ

wát′-tòo′
Objecten

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Onderwijs

ร่างกาย

râng-gai
Lichaam

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natuur

การเงิน

gan-nguнn′
Financiën

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Meubilair

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religie

พืช

pêut
Planten

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstracte termen

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Keukenapparatuur

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialen

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Gezondheid

รถ

rót′
Auto

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Kunst

เมือง

meuang
Stad

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Weer

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Winkelen

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architectuur

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Grote dieren

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Kleine dieren