Learn languages! Clicca su un'immagine!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentimenti

สัตว์

sàt′
Animali

กีฬา

gee-la
Sport

เพลง

playng
Musica

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Ufficio

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Bevande

คน

kon′
Persone

เวลา

way-la
Tempo

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Ambiente

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Imballaggio

เครื่องมือ

krêuang-meu
Utensili

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Traffico

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frutta

เวลาว่าง

way-la-wâng
Tempo libero

ทหาร

tá′-hǎn
Forze armate

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Abbigliamento

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicazione

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tecnologia

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Appartamento

อาหาร

a-hǎn
Alimenti

อาชีพ

a-chêep
Professioni

ผัก

pàk′
Ortaggi

วัตถุ

wát′-tòo′
Oggetti

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educazione

ร่างกาย

râng-gai
Corpo

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natura

การเงิน

gan-nguнn′
Finanze

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Arredamento

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religione

พืช

pêut
Piante

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termini astratti

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Utensili da cucina

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiali

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Salute

รถ

rót′
Auto

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arte

เมือง

meuang
Città

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Tempo

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architettura

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Grandi animali

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Piccoli animali