Learn languages! Click on an image!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Kjensler

สัตว์

sàt′
Dyr

กีฬา

gee-la
Idrett

เพลง

playng
Musikk

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kontor

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Drikke

คน

kon′
Menneske

เวลา

way-la
Tid

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Miljø

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Innpakning

เครื่องมือ

krêuang-meu
Verktøy

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafikk

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frukt

เวลาว่าง

way-la-wâng
Fritid

ทหาร

tá′-hǎn
Militære

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Klede

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Kommunikasjon

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknikk

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Leilegheit

อาหาร

a-hǎn
Mat

อาชีพ

a-chêep
Yrke

ผัก

pàk′
Grønsaker

วัตถุ

wát′-tòo′
Ting

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Utdanning

ร่างกาย

râng-gai
Kroppen

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natur

การเงิน

gan-nguнn′
Økonomi

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Møblar

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion

พืช

pêut
Planter

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakte omgrep

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kjøkenutstyr

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialar

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Helse

รถ

rót′
Bil

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Kunst

เมือง

meuang
By

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Vêr

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Handling

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arkitektur

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Store dyr

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Smådyr