Learn languages! Klik pada gambar!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Perasaan

สัตว์

sàt′
Hewan

กีฬา

gee-la
Olahraga

เพลง

playng
Musik

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kantor

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Minuman

คน

kon′
Orang-orang

เวลา

way-la
Waktu

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Lingkungan

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Pengemasan

เครื่องมือ

krêuang-meu
Alat

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Lalu lintas

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Buah-buahan

เวลาว่าง

way-la-wâng
Waktu luang

ทหาร

tá′-hǎn
Militer

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Pakaian

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikasi

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknologi

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartemen

อาหาร

a-hǎn
Makanan

อาชีพ

a-chêep
Pekerjaan

ผัก

pàk′
Sayur-sayuran

วัตถุ

wát′-tòo′
Objek

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Pendidikan

ร่างกาย

râng-gai
Tubuh

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Alam

การเงิน

gan-nguнn′
Keuangan

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mebel

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Agama

พืช

pêut
Tanaman

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Hal-hal abstrak

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Peralatan dapur

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Bahan

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Kesehatan

รถ

rót′
Mobil

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Seni

เมือง

meuang
Kota

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Cuaca

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Belanja

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arsitektur

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Hewan besar

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Hewan kecil