Learn languages! Кликните на слику!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Осећаји

สัตว์

sàt′
Животиње

กีฬา

gee-la
Спорт

เพลง

playng
Музика

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Канцеларија

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Пића

คน

kon′
Људи

เวลา

way-la
Bреме

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Животна средина

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Паковање

เครื่องมือ

krêuang-meu
Алат

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Саобраћај

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Bоће

เวลาว่าง

way-la-wâng
Слободно време

ทหาร

tá′-hǎn
Bојска

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Одећа

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Комуникација

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Техника

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Стан

อาหาร

a-hǎn
Храна

อาชีพ

a-chêep
Занимања

ผัก

pàk′
Поврће

วัตถุ

wát′-tòo′
Предмети

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Образовање

ร่างกาย

râng-gai
Тело

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Природа

การเงิน

gan-nguнn′
Финансије

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Намештај

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Вера

พืช

pêut
Биљке

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Апстрактни појмови

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кухињски уређаји

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Материјали

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здравље

รถ

rót′
Аутомобил

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Уметности

เมือง

meuang
Град

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Време

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Куповина

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архитектура

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Велике животиње

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Мале животиње