Learn languages! Кликнете на сликата!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Чувства

สัตว์

sàt′
Животни

กีฬา

gee-la
Спорт

เพลง

playng
Музика

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Канцеларија

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Пијалоци

คน

kon′
Луѓе

เวลา

way-la
Време

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Животна средина

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Пакување

เครื่องมือ

krêuang-meu
Алатки

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Сообраќај

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Овошје

เวลาว่าง

way-la-wâng
Слободно време

ทหาร

tá′-hǎn
Воjска

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Облека

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Комуникација

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Технологија

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Стан

อาหาร

a-hǎn
Храна

อาชีพ

a-chêep
Професии

ผัก

pàk′
Зеленчук

วัตถุ

wát′-tòo′
Објекти

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Образование

ร่างกาย

râng-gai
Тело

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Природа

การเงิน

gan-nguнn′
Финансии

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Мебел

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Религија

พืช

pêut
Растенија

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Апстрактни поими

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кујнски апарати

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Материјали

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здравје

รถ

rót′
Автомобил

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Уметност

เมือง

meuang
Град

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Време

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Купување

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архитектура

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Големи животни

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Мали животни