Vocabulary

Choose the category you want to learn

Go back

kwam-róo-sèuk′

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Feelings

sàt′

สัตว์

sàt′
Animals

gee-la

กีฬา

gee-la
Sports

playng

เพลง

playng
Music

sǎm′-nák′-ngan

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Office

krêuang-dèum

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Beverages

kon′

คน

kon′
People

way-la

เวลา

way-la
Time

sìng′-wæ̂t-láwm

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Environment

ban′-jòo′-pan′

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Packaging

krêuang-meu

เครื่องมือ

krêuang-meu
Tools

gan-jà′-ra-jawn

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Traffic

pǒn′-lá′-mái

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruits

way-la-wâng

เวลาว่าง

way-la-wâng
Leisure

tá′-hǎn

ทหาร

tá′-hǎn
Military

sêua-pâ

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Clothing

gan-sèu-sǎn

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Communication

tâyk-noh-loh-yee

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technology

à′-pât-mén′

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartment

a-hǎn

อาหาร

a-hǎn
Food

a-chêep

อาชีพ

a-chêep
Occupations

pàk′

ผัก

pàk′
Vegetables

wát′-tòo′

วัตถุ

wát′-tòo′
Objects

gan-sèuk′-sǎ

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Education

râng-gai

ร่างกาย

râng-gai
Body

tam′-má′-chât

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Nature

gan-nguнn′

การเงิน

gan-nguнn′
Finances

fur̶-ní′-jur̶

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Furniture

sàt-sà′-nǎ

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion

pêut

พืช

pêut
Plants

sàp′-nam-tam′

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstract terms

krêuang-chái′-nai′-krua

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kitchen appliances

wát′-sà′-dòo′

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materials

sòok′-kà′-pâp

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Health

rót′

รถ

rót′
Car

sǐn′-lá′-bhà′

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arts

meuang

เมือง

meuang
City

sà′-pâp-a-gàt

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Weather

cháwp-bhîng′

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architecture

sàt′-yài′

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Big animals

sàt′-kà′-nât-lék′

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Small animals