Learn languages! Klik på et billede!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Følelser

สัตว์

sàt′
Dyr

กีฬา

gee-la
Sport

เพลง

playng
Musik

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kontor

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Drikkevarer

คน

kon′
Folk

เวลา

way-la
Tid

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Miljø

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Emballage

เครื่องมือ

krêuang-meu
Værktøj

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafik

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frugter

เวลาว่าง

way-la-wâng
Fritid

ทหาร

tá′-hǎn
Militær

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Tøj

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Kommunikation

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknologi

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Lejlighed

อาหาร

a-hǎn
Mad

อาชีพ

a-chêep
Erhverv

ผัก

pàk′
Grøntsager

วัตถุ

wát′-tòo′
Genstande

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Uddannelse

ร่างกาย

râng-gai
Krop

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natur

การเงิน

gan-nguнn′
Økonomi

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Møbler

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion

พืช

pêut
Planter

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakte begreber

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Køkkenredskaber

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialer

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Sundhed

รถ

rót′
Bil

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Kunst

เมือง

meuang
By

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Vejr

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arkitektur

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Store dyr

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Små dyr