Learn languages! Click on an image!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Feelings


สัตว์

sàt′
Animals


กีฬา

gee-la
Sports


เพลง

playng
Music


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Office


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Beverages


คน

kon′
People


เวลา

way-la
Time


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Environment


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Packaging


เครื่องมือ

krêuang-meu
Tools


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Traffic


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruits


เวลาว่าง

way-la-wâng
Leisure


ทหาร

tá′-hǎn
Military


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Clothing


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Communication


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technology


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartment


อาหาร

a-hǎn
Food


อาชีพ

a-chêep
Occupations


ผัก

pàk′
Vegetables


วัตถุ

wát′-tòo′
Objects


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Education


ร่างกาย

râng-gai
Body


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Nature


การเงิน

gan-nguнn′
Finances


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Furniture


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion


พืช

pêut
Plants


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstract terms


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kitchen appliances


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materials


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Health


รถ

rót′
Car


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arts


เมือง

meuang
City


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Weather


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architecture


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Big animals


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Small animals