Learn languages! Click on an image!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Feelings

สัตว์

sàt′
Animals

กีฬา

gee-la
Sports

เพลง

playng
Music

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Office

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Beverages

คน

kon′
People

เวลา

way-la
Time

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Environment

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Packaging

เครื่องมือ

krêuang-meu
Tools

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Traffic

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruits

เวลาว่าง

way-la-wâng
Leisure

ทหาร

tá′-hǎn
Military

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Clothing

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Communication

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technology

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartment

อาหาร

a-hǎn
Food

อาชีพ

a-chêep
Occupations

ผัก

pàk′
Vegetables

วัตถุ

wát′-tòo′
Objects

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Education

ร่างกาย

râng-gai
Body

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Nature

การเงิน

gan-nguнn′
Finances

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Furniture

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion

พืช

pêut
Plants

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstract terms

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kitchen appliances

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materials

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Health

รถ

rót′
Car

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arts

เมือง

meuang
City

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Weather

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architecture

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Big animals

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Small animals