Learn languages! Kliknite na obrázok!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Pocity

สัตว์

sàt′
Zvieratá

กีฬา

gee-la
Šport

เพลง

playng
Hudba

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kancelária

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Nápoje

คน

kon′
Ľudia

เวลา

way-la
Čas

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Životné prostredie

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Obal

เครื่องมือ

krêuang-meu
Nástroje

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Doprava

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Ovocie

เวลาว่าง

way-la-wâng
Voľný čas

ทหาร

tá′-hǎn
Armáda

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Odev

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikácia

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technika

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Byt

อาหาร

a-hǎn
Jedlo

อาชีพ

a-chêep
Povolania

ผัก

pàk′
Zelenina

วัตถุ

wát′-tòo′
Predmety

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Vzdelanie

ร่างกาย

râng-gai
Telo

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Príroda

การเงิน

gan-nguнn′
Financie

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Nábytok

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Náboženstvo

พืช

pêut
Rastliny

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstraktné pojmy

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kuchynské spotrebiče

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiály

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Zdravie

รถ

rót′
Auto

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Umenie

เมือง

meuang
Mesto

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Počasie

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Nakupovanie

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architektúra

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Veľké zvieratá

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Malé zvieratá