Learn languages! Kliknite na sliko!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Občutki

สัตว์

sàt′
Živali

กีฬา

gee-la
Šport

เพลง

playng
Glasba

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Pisarna

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Pijače

คน

kon′
Ljudje

เวลา

way-la
Čas

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Okolje

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Embalaža

เครื่องมือ

krêuang-meu
Orodja

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Promet

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Sadje

เวลาว่าง

way-la-wâng
Prosti čas

ทหาร

tá′-hǎn
Vojska

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Oblačila

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikacija

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tehnologija

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Stanovanje

อาหาร

a-hǎn
Hrana

อาชีพ

a-chêep
Poklici

ผัก

pàk′
Zelenjava

วัตถุ

wát′-tòo′
Predmeti

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Izobraževanje

ร่างกาย

râng-gai
Telo

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Narava

การเงิน

gan-nguнn′
Finance

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Pohištvo

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Vera

พืช

pêut
Rastline

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstraktno

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kuhinjski aparati

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiali

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Zdravje

รถ

rót′
Avto

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Umetnost

เมือง

meuang
Mesto

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Vreme

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Nakupovanje

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arhitektura

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Velike živali

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Male živali