Learn languages! Cliquez sur une image!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentiments

สัตว์

sàt′
Animaux

กีฬา

gee-la
Sport

เพลง

playng
Musique

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Bureau

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Boissons

คน

kon′
Personnes

เวลา

way-la
Temps

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Environnement

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Conditionnement

เครื่องมือ

krêuang-meu
Outils

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafic

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruits

เวลาว่าง

way-la-wâng
Loisirs

ทหาร

tá′-hǎn
Militaire

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Vêtements

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Communication

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technologie

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Habitat

อาหาร

a-hǎn
Nourriture

อาชีพ

a-chêep
Professions

ผัก

pàk′
Légumes

วัตถุ

wát′-tòo′
Objets

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Formation

ร่างกาย

râng-gai
Corps humain

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Nature

การเงิน

gan-nguнn′
Finances

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Meubles

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion

พืช

pêut
Plantes

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termes abstraits

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Ustensiles de cuisine

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Matériaux

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Santé

รถ

rót′
Voiture

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arts

เมือง

meuang
Ville

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Météo

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architecture

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Grands animaux

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Petits animaux