Cliquez sur une image!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Sentiments


สัตว์

sàt
Animaux


กีฬา

gee-laa
Sport


เพลง

playng
Musique


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Bureau


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Boissons


คน

kon
Personnes


เวลา

way-laa
Temps


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Environnement


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Conditionnement


เครื่องมือ

krêuang meu
Outils


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Trafic


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Fruits


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Loisirs


ทหาร

tá-hăan
Militaire


เสื้อผ้า

sêua pâa
Vêtements


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Communication


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Technologie


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Habitat


อาหาร

aa hăan
Nourriture


อาชีพ

aa-chêep
Professions


ผัก

pàk
Légumes


วัตถุ

wát-tù
Objets


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Formation


ร่างกาย

râang gaai
Corps humain


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Nature


การเงิน

gaan ngern
Finances


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Meubles


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religion


พืช

pêut
Plantes


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Termes abstraits


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Ustensiles de cuisine


วัสดุ

wát-sà-dù
Matériaux


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Santé


รถ

rót
Voiture


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Arts


เมือง

meuang
Ville


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Météo


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Architecture


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Grands animaux


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Petits animaux