Learn languages! Click on an image!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
ስምዒታት


สัตว์

sàt′
እንስሳታት


กีฬา

gee-la
ዓይነታት ስፖርት


เพลง

playng
ሙዚቃ


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
ቤት ጽሕፈት


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
ዓይነታት መስተ


คน

kon′
ህዝቢ


เวลา

way-la
ጊዜ


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
ከባቢ


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
ምጥቕላል: ምዕሻግ


เครื่องมือ

krêuang-meu
ናውቲ: መሳርሒ


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
ፖሊስ ትራፊክ


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
ፍረታት አትክልቲ


เวลาว่าง

way-la-wâng
ጊዜ ዕረፍቲ


ทหาร

tá′-hǎn
ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


เสื้อผ้า

sêua-pâ
ክዳውንቲ


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
ርክብ፡ ምብህሃል


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
ቴክኖሎጂ


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


อาหาร

a-hǎn
መግቢ


อาชีพ

a-chêep
ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


ผัก

pàk′
ኣሕምልቲ


วัตถุ

wát′-tòo′
ነገራት


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
ትምህርቲ


ร่างกาย

râng-gai
ኣካላት


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
ተፈጥሮ:ባህርይ


การเงิน

gan-nguнn′
ፋይናንስ


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
ሃይማኖት


พืช

pêut
ኣትክልቲ


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
ናውቲ ክሽነ


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
ጥዕና


รถ

rót′
መኪና


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
ስነ-ጥበባት


เมือง

meuang
ከተማ


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
ኩነታት አየር


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
ምሽማት/ዕድጊ


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ስነ-ንድፊ ህንጻ


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
ዓበይቲ እንስሳታት


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
ንአሽቱ እንስሳታት