Learn languages! Klikoni në një imazh!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Ndjenjat

สัตว์

sàt′
Kafshët

กีฬา

gee-la
Sportet

เพลง

playng
Muzika

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Zyra

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Pijet

คน

kon′
Njerëzit

เวลา

way-la
Koha

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Mjedisi

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Paketimi

เครื่องมือ

krêuang-meu
Veglat

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafiku

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frutat

เวลาว่าง

way-la-wâng
Koha e lirë

ทหาร

tá′-hǎn
Ushtria

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Veshja

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikimi

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknologjia

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Banesa

อาหาร

a-hǎn
Ushqimi

อาชีพ

a-chêep
Profesionet

ผัก

pàk′
Perimet

วัตถุ

wát′-tòo′
Objektet

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Arsimimi

ร่างกาย

râng-gai
Trupi

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natyra

การเงิน

gan-nguнn′
Financat

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mobiljet

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Feja

พืช

pêut
Bimët

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termat abstraktë

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Pajisjet e kuzhinës

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialet

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Shëndetësia

รถ

rót′
Vetura

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Artet

เมือง

meuang
Qyteti

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Moti

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Pazari

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arkitektura

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Kafshët e mëdha

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Kafshët e vogla