Learn languages! Klikněte na obrázek!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Pocity


สัตว์

sàt′
Zvířata


กีฬา

gee-la
Sport


เพลง

playng
Hudba


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kancelář


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Nápoje


คน

kon′
Lidé


เวลา

way-la
Čas


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Životní prostředí


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Obal


เครื่องมือ

krêuang-meu
Nářadí


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Doprava


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Ovoce


เวลาว่าง

way-la-wâng
Volný čas


ทหาร

tá′-hǎn
Armáda


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Oblečení


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikace


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technologie


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Byt


อาหาร

a-hǎn
Jídlo


อาชีพ

a-chêep
Povolání


ผัก

pàk′
Zelenina


วัตถุ

wát′-tòo′
Objekty


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Vzdělání


ร่างกาย

râng-gai
Tělo


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Příroda


การเงิน

gan-nguнn′
Finance


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Nábytek


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Náboženství


พืช

pêut
Rostliny


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstraktní pojmy


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kuchyňské náčiní


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiály


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Zdraví


รถ

rót′
Auto


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Umění


เมือง

meuang
Město


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Počasí


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Nakupování


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architektura


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Velká zvířata


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Malá zvířata