Learn languages! Kliknij na obrazek!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Uczucia

สัตว์

sàt′
Zwierzęta

กีฬา

gee-la
Sport

เพลง

playng
Muzyka

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Biuro

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Napoje

คน

kon′
Ludzie

เวลา

way-la
Czas

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Środowisko

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Opakowanie

เครื่องมือ

krêuang-meu
Narzędzia

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Ruch

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Owoce

เวลาว่าง

way-la-wâng
Rozrywka

ทหาร

tá′-hǎn
Wojsko

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Odzież

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikacja

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technika

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Mieszkanie

อาหาร

a-hǎn
Żywność

อาชีพ

a-chêep
Zawody

ผัก

pàk′
Warzywa

วัตถุ

wát′-tòo′
Obiekty

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Edukacja

ร่างกาย

râng-gai
Ciało

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natura

การเงิน

gan-nguнn′
Finanse

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Meble

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religia

พืช

pêut
Rośliny

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Pojęcia abstrakcyjne

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Sprzęt kuchenny

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiały

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Zdrowie

รถ

rót′
Samochód

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Sztuka

เมือง

meuang
Miasto

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Pogoda

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Zakupy

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architektura

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Wielkie zwierzęta

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Małe zwierzęta