Learn languages! Klick auf ein Bild!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Gefühle


สัตว์

sàt′
Tiere


กีฬา

gee-la
Sport


เพลง

playng
Musik


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Büro


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Getränke


คน

kon′
Menschen


เวลา

way-la
Zeit


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Umwelt


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Verpackung


เครื่องมือ

krêuang-meu
Werkzeuge


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Verkehr


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Früchte


เวลาว่าง

way-la-wâng
Freizeit


ทหาร

tá′-hǎn
Militär


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Kleidung


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Kommunikation


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technik


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Wohnung


อาหาร

a-hǎn
Essen


อาชีพ

a-chêep
Berufe


ผัก

pàk′
Gemüse


วัตถุ

wát′-tòo′
Gegenstände


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Bildung


ร่างกาย

râng-gai
Körper


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natur


การเงิน

gan-nguнn′
Finanzen


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Möbel


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion


พืช

pêut
Pflanzen


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakta


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Küchengeräte


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialien


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Gesundheit


รถ

rót′
Auto


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Künste


เมือง

meuang
Stadt


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Wetter


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Einkauf


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architektur


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Große Tiere


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Kleine Tiere