Learn languages! Klick auf ein Bild!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Gefühle

สัตว์

sàt′
Tiere

กีฬา

gee-la
Sport

เพลง

playng
Musik

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Büro

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Getränke

คน

kon′
Menschen

เวลา

way-la
Zeit

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Umwelt

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Verpackung

เครื่องมือ

krêuang-meu
Werkzeuge

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Verkehr

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Früchte

เวลาว่าง

way-la-wâng
Freizeit

ทหาร

tá′-hǎn
Militär

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Kleidung

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Kommunikation

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technik

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Wohnung

อาหาร

a-hǎn
Essen

อาชีพ

a-chêep
Berufe

ผัก

pàk′
Gemüse

วัตถุ

wát′-tòo′
Gegenstände

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Bildung

ร่างกาย

râng-gai
Körper

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natur

การเงิน

gan-nguнn′
Finanzen

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Möbel

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion

พืช

pêut
Pflanzen

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakta

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Küchengeräte

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialien

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Gesundheit

รถ

rót′
Auto

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Künste

เมือง

meuang
Stadt

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Wetter

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Einkauf

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architektur

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Große Tiere

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Kleine Tiere