Click on an image!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Feelings


สัตว์

sàt
Animals


กีฬา

gee-laa
Sports


เพลง

playng
Music


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Office


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Beverages


คน

kon
People


เวลา

way-laa
Time


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Environment


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Packaging


เครื่องมือ

krêuang meu
Tools


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Traffic


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Fruits


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Leisure


ทหาร

tá-hăan
Military


เสื้อผ้า

sêua pâa
Clothing


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Communication


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Technology


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Apartment


อาหาร

aa hăan
Food


อาชีพ

aa-chêep
Occupations


ผัก

pàk
Vegetables


วัตถุ

wát-tù
Objects


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Education


ร่างกาย

râang gaai
Body


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Nature


การเงิน

gaan ngern
Finances


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Furniture


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religion


พืช

pêut
Plants


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstract terms


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Kitchen appliances


วัสดุ

wát-sà-dù
Materials


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Health


รถ

rót
Car


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Arts


เมือง

meuang
City


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Weather


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Architecture


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Big animals


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Small animals