Kliknite na obrázok!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Pocity


สัตว์

sàt
Zvieratá


กีฬา

gee-laa
Šport


เพลง

playng
Hudba


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Kancelária


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Nápoje


คน

kon
Ľudia


เวลา

way-laa
Čas


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Životné prostredie


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Obal


เครื่องมือ

krêuang meu
Nástroje


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Doprava


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Ovocie


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Voľný čas


ทหาร

tá-hăan
Armáda


เสื้อผ้า

sêua pâa
Odev


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Komunikácia


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Technika


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Byt


อาหาร

aa hăan
Jedlo


อาชีพ

aa-chêep
Povolania


ผัก

pàk
Zelenina


วัตถุ

wát-tù
Predmety


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Vzdelanie


ร่างกาย

râang gaai
Telo


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Príroda


การเงิน

gaan ngern
Financie


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Nábytok


ศาสนา

sàat-sà-năa
Náboženstvo


พืช

pêut
Rastliny


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstraktné pojmy


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Kuchynské spotrebiče


วัสดุ

wát-sà-dù
Materiály


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Zdravie


รถ

rót
Auto


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Umenie


เมือง

meuang
Mesto


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Počasie


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Nakupovanie


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Architektúra


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Veľké zvieratá


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Malé zvieratá