Learn languages! Kliknite na obrázok!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Pocity


สัตว์

sàt′
Zvieratá


กีฬา

gee-la
Šport


เพลง

playng
Hudba


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kancelária


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Nápoje


คน

kon′
Ľudia


เวลา

way-la
Čas


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Životné prostredie


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Obal


เครื่องมือ

krêuang-meu
Nástroje


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Doprava


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Ovocie


เวลาว่าง

way-la-wâng
Voľný čas


ทหาร

tá′-hǎn
Armáda


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Odev


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikácia


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technika


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Byt


อาหาร

a-hǎn
Jedlo


อาชีพ

a-chêep
Povolania


ผัก

pàk′
Zelenina


วัตถุ

wát′-tòo′
Predmety


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Vzdelanie


ร่างกาย

râng-gai
Telo


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Príroda


การเงิน

gan-nguнn′
Financie


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Nábytok


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Náboženstvo


พืช

pêut
Rastliny


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstraktné pojmy


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kuchynské spotrebiče


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiály


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Zdravie


รถ

rót′
Auto


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Umenie


เมือง

meuang
Mesto


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Počasie


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Nakupovanie


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architektúra


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Veľké zvieratá


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Malé zvieratá