Learn languages! 画像をクリック!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
感情

สัตว์

sàt′
動物

กีฬา

gee-la
スポーツ

เพลง

playng
音楽

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
オフィス

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
飲物

คน

kon′

เวลา

way-la
時間

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
環境

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
包装

เครื่องมือ

krêuang-meu
道具

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
交通

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
果物

เวลาว่าง

way-la-wâng
レジャー

ทหาร

tá′-hǎn
軍事

เสื้อผ้า

sêua-pâ
衣類

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
コミュニケーション

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
技術

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
アパート

อาหาร

a-hǎn
食べ物

อาชีพ

a-chêep
職業

ผัก

pàk′
野菜

วัตถุ

wát′-tòo′
オブジェクト

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
教育

ร่างกาย

râng-gai

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
自然

การเงิน

gan-nguнn′
財源

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
家具

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
宗教

พืช

pêut
植物

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
抽象的な言葉

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
キッチン用品

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
材料

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
健康

รถ

rót′

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
芸術

เมือง

meuang

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
天気

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
ショッピング

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
建築物

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
大きな動物

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
小動物