Klik op een plaatje!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Gevoelens


สัตว์

sàt
Dieren


กีฬา

gee-laa
Sport


เพลง

playng
Muziek


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Kantoor


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Dranken


คน

kon
Mensen


เวลา

way-laa
Tijd


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Omgeving


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Verpakking


เครื่องมือ

krêuang meu
Gereedschap


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Verkeer


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Fruit


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Vrije tijd


ทหาร

tá-hăan
Militair


เสื้อผ้า

sêua pâa
Kleding


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Communicatie


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Technologie


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Appartement


อาหาร

aa hăan
Voedsel


อาชีพ

aa-chêep
Beroepen


ผัก

pàk
Groenten


วัตถุ

wát-tù
Objecten


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Onderwijs


ร่างกาย

râang gaai
Lichaam


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natuur


การเงิน

gaan ngern
Financiën


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Meubilair


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religie


พืช

pêut
Planten


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstracte termen


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Keukenapparatuur


วัสดุ

wát-sà-dù
Materialen


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Gezondheid


รถ

rót
Auto


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Kunst


เมือง

meuang
Stad


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Weer


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Winkelen


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Architectuur


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Grote dieren


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Kleine dieren