Klicka på en bild!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Känslor


สัตว์

sàt
Djur


กีฬา

gee-laa
Sport


เพลง

playng
Musik


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Kontor


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Drycker


คน

kon
Människor


เวลา

way-laa
Tid


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Miljö


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Förpackning


เครื่องมือ

krêuang meu
Verktyg


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Trafik


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Frukt


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Fritid


ทหาร

tá-hăan
Militärt


เสื้อผ้า

sêua pâa
Kläder


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Kommunikation


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Teknik


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Lägenhet


อาหาร

aa hăan
Mat


อาชีพ

aa-chêep
Yrken


ผัก

pàk
Grönsaker


วัตถุ

wát-tù
Saker


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Utbildning


ร่างกาย

râang gaai
Kroppen


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natur


การเงิน

gaan ngern
Ekonomi


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Möbler


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religion


พืช

pêut
Växter


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstrakt


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Köksapparater


วัสดุ

wát-sà-dù
Material


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Hälsa


รถ

rót
Bil


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Konst


เมือง

meuang
Stad


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Väder


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Arkitektur


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Stora djur


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Små djur