Learn languages! Haga clic en una imagen!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentimientos


สัตว์

sàt′
Animales


กีฬา

gee-la
Deportes


เพลง

playng
Música


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Oficina


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Bebidas


คน

kon′
Personas


เวลา

way-la
Tiempo


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Ambiente


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Embalaje


เครื่องมือ

krêuang-meu
Herramientas


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Tráfico


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frutas


เวลาว่าง

way-la-wâng
Ocio


ทหาร

tá′-hǎn
Ejército


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Ropa


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicación


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tecnología


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartamento


อาหาร

a-hǎn
Comida


อาชีพ

a-chêep
Ocupaciones


ผัก

pàk′
Verduras


วัตถุ

wát′-tòo′
Objetos


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educación


ร่างกาย

râng-gai
Cuerpo


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Naturaleza


การเงิน

gan-nguнn′
Finanzas


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Muebles


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religión


พืช

pêut
Plantas


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Términos abstractos


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Aparatos de cocina


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiales


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Salud


รถ

rót′
Coche


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Artes


เมือง

meuang
Ciudad


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Tiempo


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Compras


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arquitectura


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Animales grandes


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Animales pequeños