Learn languages! Haga clic en una imagen!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentimientos

สัตว์

sàt′
Animales

กีฬา

gee-la
Deportes

เพลง

playng
Música

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Oficina

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Bebidas

คน

kon′
Personas

เวลา

way-la
Tiempo

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Ambiente

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Embalaje

เครื่องมือ

krêuang-meu
Herramientas

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Tráfico

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frutas

เวลาว่าง

way-la-wâng
Ocio

ทหาร

tá′-hǎn
Ejército

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Ropa

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicación

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tecnología

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartamento

อาหาร

a-hǎn
Comida

อาชีพ

a-chêep
Ocupaciones

ผัก

pàk′
Verduras

วัตถุ

wát′-tòo′
Objetos

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educación

ร่างกาย

râng-gai
Cuerpo

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Naturaleza

การเงิน

gan-nguнn′
Finanzas

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Muebles

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religión

พืช

pêut
Plantas

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Términos abstractos

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Aparatos de cocina

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiales

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Salud

รถ

rót′
Coche

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Artes

เมือง

meuang
Ciudad

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Tiempo

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Compras

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arquitectura

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Animales grandes

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Animales pequeños