Речник

Choose the category you want to learn

Върни се

kwam-róo-sèuk′

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Чувства

sàt′

สัตว์

sàt′
Животни

gee-la

กีฬา

gee-la
Спорт

playng

เพลง

playng
Музика

sǎm′-nák′-ngan

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Офис

krêuang-dèum

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Напитки

kon′

คน

kon′
Хора

way-la

เวลา

way-la
Време

sìng′-wæ̂t-láwm

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Околна среда

ban′-jòo′-pan′

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Опаковка

krêuang-meu

เครื่องมือ

krêuang-meu
Инструменти

gan-jà′-ra-jawn

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Трафик

pǒn′-lá′-mái

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Плодове

way-la-wâng

เวลาว่าง

way-la-wâng
Свободно време

tá′-hǎn

ทหาร

tá′-hǎn
Армия

sêua-pâ

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Облекло

gan-sèu-sǎn

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Комуникации

tâyk-noh-loh-yee

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Технология

à′-pât-mén′

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Апартамент

a-hǎn

อาหาร

a-hǎn
Храна

a-chêep

อาชีพ

a-chêep
Професии

pàk′

ผัก

pàk′
Зеленчуци

wát′-tòo′

วัตถุ

wát′-tòo′
Обекти

gan-sèuk′-sǎ

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Образование

râng-gai

ร่างกาย

râng-gai
Тяло

tam′-má′-chât

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Природа

gan-nguнn′

การเงิน

gan-nguнn′
Финанси

fur̶-ní′-jur̶

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Мебели

sàt-sà′-nǎ

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Религия

pêut

พืช

pêut
Растения

sàp′-nam-tam′

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Абстрактни понятия

krêuang-chái′-nai′-krua

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кухненски уреди

wát′-sà′-dòo′

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Материали

sòok′-kà′-pâp

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здраве

rót′

รถ

rót′
Кола

sǐn′-lá′-bhà′

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Изкуства

meuang

เมือง

meuang
Град

sà′-pâp-a-gàt

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Време

cháwp-bhîng′

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Пазаруване

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архитектура

sàt′-yài′

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Големи животни

sàt′-kà′-nât-lék′

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Малки животни