Learn languages! Кликнете върху изображението!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Чувства

สัตว์

sàt′
Животни

กีฬา

gee-la
Спорт

เพลง

playng
Музика

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Офис

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Напитки

คน

kon′
Хора

เวลา

way-la
Време

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Околна среда

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Опаковка

เครื่องมือ

krêuang-meu
Инструменти

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Трафик

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Плодове

เวลาว่าง

way-la-wâng
Свободно време

ทหาร

tá′-hǎn
Армия

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Облекло

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Комуникации

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Технология

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Апартамент

อาหาร

a-hǎn
Храна

อาชีพ

a-chêep
Професии

ผัก

pàk′
Зеленчуци

วัตถุ

wát′-tòo′
Обекти

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Образование

ร่างกาย

râng-gai
Тяло

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Природа

การเงิน

gan-nguнn′
Финанси

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Мебели

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Религия

พืช

pêut
Растения

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Абстрактни понятия

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кухненски уреди

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Материали

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здраве

รถ

rót′
Кола

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Изкуства

เมือง

meuang
Град

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Време

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Пазаруване

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архитектура

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Големи животни

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Малки животни