Слоўнікавы запас

Выберыце катэгорыю, якую хочаце вывучыць

Вяртацца

kwam-róo-sèuk′

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Пачуцці

sàt′

สัตว์

sàt′
Жывёлы

gee-la

กีฬา

gee-la
Спорт

playng

เพลง

playng
Музыка

sǎm′-nák′-ngan

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Офіс

krêuang-dèum

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Напоі

kon′

คน

kon′
Людзі

way-la

เวลา

way-la
Час

sìng′-wæ̂t-láwm

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Навакольнае асяроддзе

ban′-jòo′-pan′

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Упакоўка

krêuang-meu

เครื่องมือ

krêuang-meu
Інструменты

gan-jà′-ra-jawn

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Рух

pǒn′-lá′-mái

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Садавіна

way-la-wâng

เวลาว่าง

way-la-wâng
Вольны час

tá′-hǎn

ทหาร

tá′-hǎn
Ваенная справа

sêua-pâ

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Адзенне

gan-sèu-sǎn

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Сувязь

tâyk-noh-loh-yee

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Тэхналогія

à′-pât-mén′

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Кватэра

a-hǎn

อาหาร

a-hǎn
Ежа

a-chêep

อาชีพ

a-chêep
Прафесіі

pàk′

ผัก

pàk′
Гародніна

wát′-tòo′

วัตถุ

wát′-tòo′
Аб‘екты

gan-sèuk′-sǎ

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Адукацыя

râng-gai

ร่างกาย

râng-gai
Цела

tam′-má′-chât

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Прырода

gan-nguнn′

การเงิน

gan-nguнn′
Фінансы

fur̶-ní′-jur̶

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Мэбля

sàt-sà′-nǎ

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Рэлігія

pêut

พืช

pêut
Расліны

sàp′-nam-tam′

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Абстрактныя тэрміны

krêuang-chái′-nai′-krua

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кухонная тэхніка

wát′-sà′-dòo′

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Матэрыялы

sòok′-kà′-pâp

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здароўе

rót′

รถ

rót′
Аўтамабіль

sǐn′-lá′-bhà′

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Мастацтва

meuang

เมือง

meuang
Горад

sà′-pâp-a-gàt

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Надвор‘е

cháwp-bhîng′

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Шопінг

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архітэктура

sàt′-yài′

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Буйныя жывёлы

sàt′-kà′-nât-lék′

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Дробныя жывёлы