Learn languages! 画像をクリック!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
感情


สัตว์

sàt′
動物


กีฬา

gee-la
スポーツ


เพลง

playng
音楽


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
オフィス


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
飲物


คน

kon′


เวลา

way-la
時間


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
環境


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
包装


เครื่องมือ

krêuang-meu
道具


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
交通


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
果物


เวลาว่าง

way-la-wâng
レジャー


ทหาร

tá′-hǎn
軍事


เสื้อผ้า

sêua-pâ
衣類


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
コミュニケーション


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
技術


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
アパート


อาหาร

a-hǎn
食べ物


อาชีพ

a-chêep
職業


ผัก

pàk′
野菜


วัตถุ

wát′-tòo′
オブジェクト


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
教育


ร่างกาย

râng-gai


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
自然


การเงิน

gan-nguнn′
財源


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
家具


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
宗教


พืช

pêut
植物


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
抽象的な言葉


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
キッチン用品


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
材料


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
健康


รถ

rót′


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
芸術


เมือง

meuang


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
天気


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
ショッピング


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
建築物


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
大きな動物


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
小動物