Learn languages! Click on an image!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
զգացմունքներ

สัตว์

sàt′
կենդանիներ

กีฬา

gee-la
սպորտ

เพลง

playng
երաժշություն

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
գրասենյակ

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
խմիչքներ

คน

kon′
մարդիկ

เวลา

way-la
ժամանակ

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
էկոլոգիա

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
փաթեթավորում

เครื่องมือ

krêuang-meu
գործիքներ

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
երթևեկություն

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
մրգեր

เวลาว่าง

way-la-wâng
ազատ ժամանակ

ทหาร

tá′-hǎn
ռազմական

เสื้อผ้า

sêua-pâ
հագուստ

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
հաղորդակցություն

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
տեխնիկա

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
բնակարան

อาหาร

a-hǎn
ուտելիք

อาชีพ

a-chêep
մասնագիտություններ

ผัก

pàk′
բանջարեղեն

วัตถุ

wát′-tòo′
իրեր

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
կրթություն

ร่างกาย

râng-gai
մարմին

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
բնություն

การเงิน

gan-nguнn′
ֆինանսներ

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
կահույք

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
կրոն

พืช

pêut
բույսեր

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
աբստրակտ

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
խոհանոցի իրեր

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
նյութեր

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
առողջություն

รถ

rót′
մեքենա

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
արվեստներ

เมือง

meuang
քաղաք

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
եղանակ

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
գնումներ

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ճարտարապետություն

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
մեծ կենդանիներ

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
փոքր կենդանիներ