Learn languages! დაწკაპეთ გამოსახალება!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
გრძნობები

สัตว์

sàt′
ცხოველები

กีฬา

gee-la
სპორტი

เพลง

playng
მუსიკა

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
ოფისი

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
სასმელები

คน

kon′
ადამიანები

เวลา

way-la
დრო

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
გარემო

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
შეფუთვა

เครื่องมือ

krêuang-meu
ინსტრუმენტები

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
ტრაფიკი

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
ხილი

เวลาว่าง

way-la-wâng
დასვენება

ทหาร

tá′-hǎn
სამხედრო

เสื้อผ้า

sêua-pâ
ტანსაცმელი

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
კომუნიკაცია

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
ტექნოლოგია

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
ბინა

อาหาร

a-hǎn
საკვები

อาชีพ

a-chêep
პროფესია

ผัก

pàk′
ბოსტნეული

วัตถุ

wát′-tòo′
ნივთები

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
განათლება

ร่างกาย

râng-gai
სხეული

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
ბუნება

การเงิน

gan-nguнn′
ფინანსები

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
ავეჯი

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
რელიგია

พืช

pêut
მცენარეები

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
აბსტრაქტული ცნებები

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
სამზარეულო ტექნიკა

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
მასალები

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
ჯანმრთელობა

รถ

rót′
ავტომანქანა

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
ხელოვნება

เมือง

meuang
ქალაქი

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
ამინდი

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
შოპინგი

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
არქიტექტურა

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
დიდი ცხოველები

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
პატარა ცხოველები