Vokabular

Choose the category you want to learn

Vrati se

kwam-róo-sèuk′

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Osjećaji

sàt′

สัตว์

sàt′
Životinje

gee-la

กีฬา

gee-la
Sport

playng

เพลง

playng
Muzika

sǎm′-nák′-ngan

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kancelarija

krêuang-dèum

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Piće

kon′

คน

kon′
Ljudi

way-la

เวลา

way-la
Vrijeme

sìng′-wæ̂t-láwm

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Životna okolina

ban′-jòo′-pan′

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Pakovanje

krêuang-meu

เครื่องมือ

krêuang-meu
Alat

gan-jà′-ra-jawn

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Saobraćaj

pǒn′-lá′-mái

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Voće

way-la-wâng

เวลาว่าง

way-la-wâng
Slobodno vrijeme

tá′-hǎn

ทหาร

tá′-hǎn
Vojska

sêua-pâ

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Odjeća

gan-sèu-sǎn

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikacija

tâyk-noh-loh-yee

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tehnikа

à′-pât-mén′

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Stan

a-hǎn

อาหาร

a-hǎn
Hrana

a-chêep

อาชีพ

a-chêep
Zanimanja

pàk′

ผัก

pàk′
Povrće

wát′-tòo′

วัตถุ

wát′-tòo′
Predmeti

gan-sèuk′-sǎ

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Obrazovanje

râng-gai

ร่างกาย

râng-gai
Tijelo

tam′-má′-chât

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Priroda

gan-nguнn′

การเงิน

gan-nguнn′
Finansije

fur̶-ní′-jur̶

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Namještaj

sàt-sà′-nǎ

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Vjera

pêut

พืช

pêut
Biljke

sàp′-nam-tam′

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Apstraktni pojmovi

krêuang-chái′-nai′-krua

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kuhinjski uređaji

wát′-sà′-dòo′

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materijali

sòok′-kà′-pâp

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Zdravlje

rót′

รถ

rót′
Automobil

sǐn′-lá′-bhà′

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Umjetnosti

meuang

เมือง

meuang
Grad

sà′-pâp-a-gàt

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Vrijeme

cháwp-bhîng′

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Kupovina

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arhitektura

sàt′-yài′

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Velike životinje

sàt′-kà′-nât-lék′

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Male životinje