Vocabulaire

Choose the category you want to learn

Retourner

games image

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentiments

games image

สัตว์

sàt′
Animaux

games image

กีฬา

gee-la
Sport

games image

เพลง

playng
Musique

games image

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Bureau

games image

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Boissons

games image

คน

kon′
Personnes

games image

เวลา

way-la
Temps

games image

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Environnement

games image

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Conditionnement

games image

เครื่องมือ

krêuang-meu
Outils

games image

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafic

games image

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruits

games image

เวลาว่าง

way-la-wâng
Loisirs

games image

ทหาร

tá′-hǎn
Militaire

games image

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Vêtements

games image

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Communication

games image

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technologie

games image

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Habitat

games image

อาหาร

a-hǎn
Nourriture

games image

อาชีพ

a-chêep
Professions

games image

ผัก

pàk′
Légumes

games image

วัตถุ

wát′-tòo′
Objets

games image

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Formation

games image

ร่างกาย

râng-gai
Corps humain

games image

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Nature

games image

การเงิน

gan-nguнn′
Finances

games image

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Meubles

games image

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion

games image

พืช

pêut
Plantes

games image

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termes abstraits

games image

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Ustensiles de cuisine

games image

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Matériaux

games image

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Santé

games image

รถ

rót′
Voiture

games image

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arts

games image

เมือง

meuang
Ville

games image

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Météo

games image

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping

games image

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architecture

games image

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Grands animaux

games image

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Petits animaux

Retourner