Learn languages! Cliquez sur une image!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentiments


สัตว์

sàt′
Animaux


กีฬา

gee-la
Sport


เพลง

playng
Musique


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Bureau


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Boissons


คน

kon′
Personnes


เวลา

way-la
Temps


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Environnement


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Conditionnement


เครื่องมือ

krêuang-meu
Outils


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafic


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruits


เวลาว่าง

way-la-wâng
Loisirs


ทหาร

tá′-hǎn
Militaire


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Vêtements


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Communication


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technologie


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Habitat


อาหาร

a-hǎn
Nourriture


อาชีพ

a-chêep
Professions


ผัก

pàk′
Légumes


วัตถุ

wát′-tòo′
Objets


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Formation


ร่างกาย

râng-gai
Corps humain


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Nature


การเงิน

gan-nguнn′
Finances


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Meubles


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion


พืช

pêut
Plantes


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termes abstraits


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Ustensiles de cuisine


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Matériaux


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Santé


รถ

rót′
Voiture


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arts


เมือง

meuang
Ville


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Météo


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architecture


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Grands animaux


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Petits animaux