Learn languages! Кликните на слику!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Осећаји


สัตว์

sàt′
Животиње


กีฬา

gee-la
Спорт


เพลง

playng
Музика


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Канцеларија


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Пића


คน

kon′
Људи


เวลา

way-la
Bреме


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Животна средина


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Паковање


เครื่องมือ

krêuang-meu
Алат


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Саобраћај


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Bоће


เวลาว่าง

way-la-wâng
Слободно време


ทหาร

tá′-hǎn
Bојска


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Одећа


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Комуникација


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Техника


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Стан


อาหาร

a-hǎn
Храна


อาชีพ

a-chêep
Занимања


ผัก

pàk′
Поврће


วัตถุ

wát′-tòo′
Предмети


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Образовање


ร่างกาย

râng-gai
Тело


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Природа


การเงิน

gan-nguнn′
Финансије


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Намештај


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Вера


พืช

pêut
Биљке


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Апстрактни појмови


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кухињски уређаји


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Материјали


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здравље


รถ

rót′
Аутомобил


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Уметности


เมือง

meuang
Град


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Време


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Куповина


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архитектура


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Велике животиње


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Мале животиње