Learn languages! Click on an image!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentiments

สัตว์

sàt′
Animals

กีฬา

gee-la
Esports

เพลง

playng
Música

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Oficina

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Begudes

คน

kon′
Persones

เวลา

way-la
Temps

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Ambient

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Embalatge

เครื่องมือ

krêuang-meu
Eines

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trànsit

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruites

เวลาว่าง

way-la-wâng
Oci

ทหาร

tá′-hǎn
Exèrcit

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Roba

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicació

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tecnologia

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartament

อาหาร

a-hǎn
Menjar

อาชีพ

a-chêep
Ocupacions

ผัก

pàk′
Verdures

วัตถุ

wát′-tòo′
Objectes

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educació

ร่างกาย

râng-gai
Cos

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Naturalesa

การเงิน

gan-nguнn′
Finances

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mobles

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religió

พืช

pêut
Plantes

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termes abstractes

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Aparells de cuina

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materials

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Salut

รถ

rót′
Cotxe

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arts

เมือง

meuang
Ciutat

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Temps

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Compres

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arquitectura

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Animals grans

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Animals petits