Learn languages! 点击图片!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
情感

สัตว์

sàt′
动物

กีฬา

gee-la
体育

เพลง

playng
音乐

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
办公室

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
饮料

คน

kon′

เวลา

way-la
时间

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
环境

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
包装

เครื่องมือ

krêuang-meu
工具

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
交通

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
水果

เวลาว่าง

way-la-wâng
闲暇

ทหาร

tá′-hǎn
军事

เสื้อผ้า

sêua-pâ
服装

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
通讯

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
技术

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
公寓

อาหาร

a-hǎn
食品

อาชีพ

a-chêep
职业

ผัก

pàk′
蔬菜

วัตถุ

wát′-tòo′
物品

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
教育

ร่างกาย

râng-gai
身体

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
自然

การเงิน

gan-nguнn′
资产

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
家具

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
宗教

พืช

pêut
植物

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
抽象的术语

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
厨房用具

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
材料

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
健康

รถ

rót′
汽车

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
艺术

เมือง

meuang
城市

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
天气

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
购物

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
建筑

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
大动物

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
小动物