Learn languages! Кликните на слику!

Sentimentos

Осећаји

Animais

Животиње

Esportes

Спорт

Música

Музика

Escritório

Канцеларија

Bebidas

Пића

Pessoas

Људи

Tempo

Bреме

Ambiente

Животна средина

Embalagem

Паковање

Ferramentas

Алат

Tráfego

Саобраћај

Frutas

Bоће

Lazer

Слободно време

Militar

Bојска

Roupa

Одећа

Comunicação

Комуникација

Tecnologia

Техника

Apartamento

Стан

Alimentação

Храна

Profissões

Занимања

Legumes

Поврће

Objetos

Предмети

Educação

Образовање

Corpo

Тело

Natureza

Природа

Finanças

Финансије

Mobília

Намештај

Religião

Вера

Plantas

Биљке

Termos abstratos

Апстрактни појмови

Aparelhos de cozinha

Кухињски уређаји

Materiais

Материјали

Saúde

Здравље

Carro

Аутомобил

Artes

Уметности

Cidade

Град

Tempo / Clima

Време

Compras

Куповина

Arquitetura

Архитектура

Animais de grande porte

Велике животиње

Animais de pequeno porte

Мале животиње