Learn languages! Кликните на слику!

Sentiments

Осећаји

Animals

Животиње

Esports

Спорт

Música

Музика

Oficina

Канцеларија

Begudes

Пића

Persones

Људи

Temps

Bреме

Ambient

Животна средина

Embalatge

Паковање

Eines

Алат

Trànsit

Саобраћај

Fruites

Bоће

Oci

Слободно време

Exèrcit

Bојска

Roba

Одећа

Comunicació

Комуникација

Tecnologia

Техника

Apartament

Стан

Menjar

Храна

Ocupacions

Занимања

Verdures

Поврће

Objectes

Предмети

Educació

Образовање

Cos

Тело

Naturalesa

Природа

Finances

Финансије

Mobles

Намештај

Religió

Вера

Plantes

Биљке

Termes abstractes

Апстрактни појмови

Aparells de cuina

Кухињски уређаји

Materials

Материјали

Salut

Здравље

Cotxe

Аутомобил

Arts

Уметности

Ciutat

Град

Temps

Време

Compres

Куповина

Arquitectura

Архитектура

Animals grans

Велике животиње

Animals petits

Мале животиње