Learn languages! Кликните на слику!

Sentimientos

Осећаји

Animales

Животиње

Deportes

Спорт

Música

Музика

Oficina

Канцеларија

Bebidas

Пића

Personas

Људи

Tiempo

Bреме

Ambiente

Животна средина

Embalaje

Паковање

Herramientas

Алат

Tráfico

Саобраћај

Frutas

Bоће

Ocio

Слободно време

Ejército

Bојска

Ropa

Одећа

Comunicación

Комуникација

Tecnología

Техника

Apartamento

Стан

Comida

Храна

Ocupaciones

Занимања

Verduras

Поврће

Objetos

Предмети

Educación

Образовање

Cuerpo

Тело

Naturaleza

Природа

Finanzas

Финансије

Muebles

Намештај

Religión

Вера

Plantas

Биљке

Términos abstractos

Апстрактни појмови

Aparatos de cocina

Кухињски уређаји

Materiales

Материјали

Salud

Здравље

Coche

Аутомобил

Artes

Уметности

Ciudad

Град

Tiempo

Време

Compras

Куповина

Arquitectura

Архитектура

Animales grandes

Велике животиње

Animales pequeños

Мале животиње