Learn languages! Klikoni në një imazh!

Feelings

Ndjenjat

Animals

Kafshët

Sports

Sportet

Music

Muzika

Office

Zyra

Beverages

Pijet

People

Njerëzit

Time

Koha

Environment

Mjedisi

Packaging

Paketimi

Tools

Veglat

Traffic

Trafiku

Fruits

Frutat

Leisure

Koha e lirë

Military

Ushtria

Clothing

Veshja

Communication

Komunikimi

Technology

Teknologjia

Apartment

Banesa

Food

Ushqimi

Occupations

Profesionet

Vegetables

Perimet

Objects

Objektet

Education

Arsimimi

Body

Trupi

Nature

Natyra

Finances

Financat

Furniture

Mobiljet

Religion

Feja

Plants

Bimët

Abstract terms

Termat abstraktë

Kitchen appliances

Pajisjet e kuzhinës

Materials

Materialet

Health

Shëndetësia

Car

Vetura

Arts

Artet

City

Qyteti

Weather

Moti

Shopping

Pazari

Architecture

Arkitektura

Big animals

Kafshët e mëdha

Small animals

Kafshët e vogla