Learn languages! Click on an image!


情感

qínggǎn
ስምዒታት


动物

dòngwù
እንስሳታት


体育

tǐyù
ዓይነታት ስፖርት


音乐

yīnyuè
ሙዚቃ


办公室

bàngōngshì
ቤት ጽሕፈት


饮料

yǐnliào
ዓይነታት መስተrén
ህዝቢ


时间

shíjiān
ጊዜ


环境

huánjìng
ከባቢ


包装

bāozhuāng
ምጥቕላል: ምዕሻግ


工具

gōngjù
ናውቲ: መሳርሒ


交通

jiāotōng
ፖሊስ ትራፊክ


水果

shuǐguǒ
ፍረታት አትክልቲ


闲暇

xiánxiá
ጊዜ ዕረፍቲ


军事

jūnshì
ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


服装

fúzhuāng
ክዳውንቲ


通讯

tōngxùn
ርክብ፡ ምብህሃል


技术

jìshù
ቴክኖሎጂ


公寓

gōngyù
ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


食品

shípǐn
መግቢ


职业

zhíyè
ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


蔬菜

shūcài
ኣሕምልቲ


物品

wùpǐn
ነገራት


教育

jiàoyù
ትምህርቲ


身体

shēntǐ
ኣካላት


自然

zìrán
ተፈጥሮ:ባህርይ


资产

zīchǎn
ፋይናንስ


家具

jiājù
ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


宗教

zōngjiào
ሃይማኖት


植物

zhíwù
ኣትክልቲ


抽象的术语

chōuxiàng de shùyǔ
ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


厨房用具

chúfáng yòngjù
ናውቲ ክሽነ


材料

cáiliào
ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


健康

jiànkāng
ጥዕና


汽车

qìchē
መኪና


艺术

yìshù
ስነ-ጥበባት


城市

chéngshì
ከተማ


天气

tiānqì
ኩነታት አየር


购物

gòuwù
ምሽማት/ዕድጊ


建筑

jiànzhú
ስነ-ንድፊ ህንጻ


大动物

dà dòngwù
ዓበይቲ እንስሳታት


小动物

xiǎo dòngwù
ንአሽቱ እንስሳታት