Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Feelings

Cảm xúc

Animals

Động vật

Sports

Thể thao

Music

Âm nhạc

Office

Văn phòng

Beverages

Đồ uống

People

Con người

Time

Thời gian

Environment

Môi trường

Packaging

Bao bì

Tools

Công cụ

Traffic

Giao thông

Fruits

Trái cây (hoa quả)

Leisure

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Military

Quân sự

Clothing

Quần áo

Communication

Thông tin liên lạc

Technology

Công nghệ

Apartment

Căn hộ

Food

Thực phẩm (lương thực)

Occupations

Nghề nghiệp

Vegetables

Rau

Objects

Đồ vật (vật thể)

Education

Giáo dục

Body

Thân thể

Nature

Thiên nhiên

Finances

Tài chính

Furniture

Đồ nội thất

Religion

Tôn Giáo

Plants

Thực vật

Abstract terms

Thuật ngữ trừu tượng

Kitchen appliances

Thiết bị nhà bếp

Materials

Vật liệu

Health

Y tế (sức khỏe)

Car

Xe hơi

Arts

Nghệ thuật

City

Thành phố

Weather

Thời tiết

Shopping

Mua sắm

Architecture

Kiến trúc

Big animals

Động vật lớn

Small animals

Động vật nhỏ