Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Sentoj

Cảm xúc

Bestoj

Động vật

Sportoj

Thể thao

Muziko

Âm nhạc

Oficejo

Văn phòng

Trinkaĵoj

Đồ uống

Homoj

Con người

Tempo

Thời gian

Medio

Môi trường

Pakumo

Bao bì

Iloj

Công cụ

Trafiko

Giao thông

Fruktoj

Trái cây (hoa quả)

Ŝatokupo

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Militafero

Quân sự

Vestaĵoj

Quần áo

Komunikado

Thông tin liên lạc

Teknologio

Công nghệ

Loĝejo

Căn hộ

Manĝo

Thực phẩm (lương thực)

Profesioj

Nghề nghiệp

Legomoj

Rau

Objektoj

Đồ vật (vật thể)

Edukado

Giáo dục

Korpo

Thân thể

Naturo

Thiên nhiên

Financoj

Tài chính

Mebloj

Đồ nội thất

Religio

Tôn Giáo

Plantoj

Thực vật

Abstraktaj terminoj

Thuật ngữ trừu tượng

Kuirejaj aparatoj

Thiết bị nhà bếp

Materialoj

Vật liệu

Sano

Y tế (sức khỏe)

Aŭto

Xe hơi

Artoj

Nghệ thuật

Urbo

Thành phố

Vetero

Thời tiết

Aĉetoj

Mua sắm

Arkitekturo

Kiến trúc

Grandaj bestoj

Động vật lớn

Malgrandaj bestoj

Động vật nhỏ