واژگان

Choose the category you want to learn

برگرد

Sentimentos

‫احساسات

Animais

‫حیوانات

Desportos

‫ورزش

Música

‫موسیقی

Escritório

‫دفتر کار

Bebidas

‫نوشیدنی ها

Pessoas

‫مردم

Tempo

‫زمان

Ambiente

‫محیط

Embalagem

‫بسته بندی

Ferramentas

‫ابزار

Tráfego

‫ترافیک

Frutas

‫میوه ها

Lazer

‫فراغت

Militar

‫نظامی

Roupa

‫لباس

Comunicação

‫ارتباط

Tecnologia

‫تکنولوژی

Alojamento

‫خانه

Alimentação

‫غذا

Profissões

‫مشاغل

Legumes

‫سبزیجات

Objetos

‫اشیاء

Educação

‫آموزش و پرورش

Corpo

‫بدن

Natureza

‫طبیعت

Finanças

‫امور مالی

Mobiliário

‫مبل

Religião

‫دین

Plantas

‫گیاهان

Termos abstratos

‫انتزاعی

Aparelhos de cozinha

‫وسایل آشپزخانه

Materiais

‫مصالح

Saúde

‫سلامت

Carro

‫اتومبیل

Artes

‫هنر

Cidade

‫شهر

Meteorologia

‫هوا

Compras

‫خرید

Arquitetura

‫معماری

Animais de grande porte

‫حیوانات بزرگ

Pequenos animais

‫حیوانات کوچک