Λεξιλόγιο

Choose the category you want to learn

Πήγαινε πίσω

Sentoj

Συναισθήματα

Bestoj

Ζώα

Sportoj

Αθλητισμός

Muziko

Μουσική

Oficejo

Γραφείο

Trinkaĵoj

Ποτά

Homoj

Άνθρωποι

Tempo

Ώρα

Medio

Περιβάλλον

Pakumo

Συσκευασία

Iloj

Εργαλεία

Trafiko

Κυκλοφορία

Fruktoj

Φρούτα

Ŝatokupo

Ελεύθερος χρόνος

Militafero

Στρατιωτικά

Vestaĵoj

Ενδύματα

Komunikado

Επικοινωνία

Teknologio

Τεχνολογία

Loĝejo

Διαμέρισμα

Manĝo

Διατροφή

Profesioj

Επαγγέλματα

Legomoj

Λαχανικά

Objektoj

Αντικείμενα

Edukado

Εκπαίδευση

Korpo

Σώμα

Naturo

Φύση

Financoj

Οικονομικά

Mebloj

Επίπλωση

Religio

Θρησκεία

Plantoj

Φυτά

Abstraktaj terminoj

Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι

Kuirejaj aparatoj

Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Materialoj

Υλικά

Sano

Υγεία

Aŭto

Αυτοκίνητο

Artoj

Τέχνες

Urbo

Πόλη

Vetero

Καιρός

Aĉetoj

Ψώνια

Arkitekturo

Αρχιτεκτονική

Grandaj bestoj

Μεγάλα ζώα

Malgrandaj bestoj

Μικρά ζώα