పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

simi‘ītati

ስምዒታት

simi‘ītati
భావాలు

inisisatati

እንስሳታት

inisisatati
జంతువులు

‘ayinetati siporiti

ዓይነታት ስፖርት

‘ayinetati siporiti
క్రీడలు

muzīk’a

ሙዚቃ

muzīk’a
సంగీతం

bēti ts’iḥifeti

ቤት ጽሕፈት

bēti ts’iḥifeti
కార్యాలయము

‘ayinetati mesite

ዓይነታት መስተ

‘ayinetati mesite
శీతల పానీయములు

hizibī

ህዝቢ

hizibī
ప్రజలు

gīzē

ጊዜ

gīzē
సమయము

kebabī

ከባቢ

kebabī
పర్యావరణము

mit’iḵ’ilali: mi‘ishagi

ምጥቕላል: ምዕሻግ

mit’iḵ’ilali: mi‘ishagi
ప్యాకేజింగ్

nawitī: mesariḥī

ናውቲ: መሳርሒ

nawitī: mesariḥī
పరికరములు

polīsi tirafīki

ፖሊስ ትራፊክ

polīsi tirafīki
జనసమ్మర్దము

firetati ātikilitī

ፍረታት አትክልቲ

firetati ātikilitī
పండ్లు

gīzē ‘irefitī

ጊዜ ዕረፍቲ

gīzē ‘irefitī
తీరిక

wetihaderawī:serawīti kunati

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት

wetihaderawī:serawīti kunati
సైన్యము

kidawinitī

ክዳውንቲ

kidawinitī
దుస్తులు

rikibi፡ mibihihali

ርክብ፡ ምብህሃል

rikibi፡ mibihihali
సమాచార వినిమయము

tēkinolojī

ቴክኖሎጂ

tēkinolojī
సాంకేతిక విజ్ఞానం

kifali gezawitī nayi ḥade hinits’a/aparitama

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ

kifali gezawitī nayi ḥade hinits’a/aparitama
అపార్ట్ మెంట్

megibī

መግቢ

megibī
ఆహారము

‘ayinetati k’ewemitī moyatati

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት

‘ayinetati k’ewemitī moyatati
వృత్తులు

aḥimilitī

ኣሕምልቲ

aḥimilitī
కూరగాయలు

negerati

ነገራት

negerati
వస్తువులు

timihiritī

ትምህርቲ

timihiritī
విద్య

akalati

ኣካላት

akalati
శరీరం

tefet’iro:bahiriyi

ተፈጥሮ:ባህርይ

tefet’iro:bahiriyi
ప్రకృతి

fayinanisi

ፋይናንስ

fayinanisi
ఆర్థిక వ్యవహారాలు

aḵ’wiḥu geza (bēti ts’iḥifeti)

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)

aḵ’wiḥu geza (bēti ts’iḥifeti)
సామాను

hayimanoti

ሃይማኖት

hayimanoti
మతము

atikilitī

ኣትክልቲ

atikilitī
మొక్కలు

bizuḥi-zitirigumomi k’alati

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት

bizuḥi-zitirigumomi k’alati
సారాంశ నిబంధనలు

nawitī kishine

ናውቲ ክሽነ

nawitī kishine
వంటగది పరికరాలు

negerati:fits’amētati:ch’ibut’i negerawī:ākalawī:āgedasī

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ

negerati:fits’amētati:ch’ibut’i negerawī:ākalawī:āgedasī
సామగ్రి

t’i‘ina

ጥዕና

t’i‘ina
ఆరోగ్యము

mekīna

መኪና

mekīna
కారు

sine-t’ibebati

ስነ-ጥበባት

sine-t’ibebati
కళలు

ketema

ከተማ

ketema
నగరము

kunetati āyeri

ኩነታት አየር

kunetati āyeri
వాతావరణము

mishimati/‘idigī

ምሽማት/ዕድጊ

mishimati/‘idigī
కొనుగోలు

sine-nidifī hinits’a

ስነ-ንድፊ ህንጻ

sine-nidifī hinits’a
కళాత్మకత

‘abeyitī inisisatati

ዓበይቲ እንስሳታት

‘abeyitī inisisatati
పెద్ద జంతువులు

ni’āshitu inisisatati

ንአሽቱ እንስሳታት

ni’āshitu inisisatati
చిన్న జంతువులు