పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

Érzések

భావాలు

Állatok

జంతువులు

Sport

క్రీడలు

Zene

సంగీతం

Munkahely

కార్యాలయము

Italok

శీతల పానీయములు

Emberek

ప్రజలు

Idő

సమయము

Környezet

పర్యావరణము

Csomagolás

ప్యాకేజింగ్

Szerszámok

పరికరములు

Közlekedés

జనసమ్మర్దము

Gyümölcsök

పండ్లు

Szabadidő

తీరిక

Hadsereg

సైన్యము

Ruházat

దుస్తులు

Kommunikáció

సమాచార వినిమయము

Technológia

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Lakás

అపార్ట్ మెంట్

Élelmiszer

ఆహారము

Foglalkozások

వృత్తులు

Zöldségek

కూరగాయలు

Tárgyak

వస్తువులు

Oktatás

విద్య

Test

శరీరం

Természet

ప్రకృతి

Pénzügyek

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Bútorok

సామాను

Vallás

మతము

Növények

మొక్కలు

Elvont fogalmak

సారాంశ నిబంధనలు

Konyhai eszközök

వంటగది పరికరాలు

Anyagok

సామగ్రి

Egészség

ఆరోగ్యము

Gépkocsi

కారు

Művészetek

కళలు

Város

నగరము

Időjárás

వాతావరణము

Bevásárlás

కొనుగోలు

Építészet

కళాత్మకత

Nagy állatok

పెద్ద జంతువులు

Kis állatok

చిన్న జంతువులు