పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

Sentimentos

భావాలు

Animais

జంతువులు

Desportos

క్రీడలు

Música

సంగీతం

Escritório

కార్యాలయము

Bebidas

శీతల పానీయములు

Pessoas

ప్రజలు

Tempo

సమయము

Ambiente

పర్యావరణము

Embalagem

ప్యాకేజింగ్

Ferramentas

పరికరములు

Tráfego

జనసమ్మర్దము

Frutas

పండ్లు

Lazer

తీరిక

Militar

సైన్యము

Roupa

దుస్తులు

Comunicação

సమాచార వినిమయము

Tecnologia

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Alojamento

అపార్ట్ మెంట్

Alimentação

ఆహారము

Profissões

వృత్తులు

Legumes

కూరగాయలు

Objetos

వస్తువులు

Educação

విద్య

Corpo

శరీరం

Natureza

ప్రకృతి

Finanças

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Mobiliário

సామాను

Religião

మతము

Plantas

మొక్కలు

Termos abstratos

సారాంశ నిబంధనలు

Aparelhos de cozinha

వంటగది పరికరాలు

Materiais

సామగ్రి

Saúde

ఆరోగ్యము

Carro

కారు

Artes

కళలు

Cidade

నగరము

Meteorologia

వాతావరణము

Compras

కొనుగోలు

Arquitetura

కళాత్మకత

Animais de grande porte

పెద్ద జంతువులు

Pequenos animais

చిన్న జంతువులు